Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych w naszym Sklepie Internetowym https://cosoripolska.pl. Chcielibyśmy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta. Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby.§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego „COSORI” dostępnego pod adresem: https://cosoripolska.pl i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą OPTYMALNA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Marcelińska 52/4, 60-354 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000491464, NIP 9721247480, nr REGON 302619444, kapitał zakładowy 5000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez pocztę e-mail: sklep@cosoripolska.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 600 73 47, bądź pocztą tradycyjną na adres Administratora: ul. Marcelińska 52/4, 60-354 Poznań.

 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy.§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. W ramach prowadzenia Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do kontaktu, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP) osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którzy korzystają ze strony internetowej Sklepu Internetowego, zwanych dalej łącznie jako: „Użytkownicy”, jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. przygotowanie i wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Cyfrowej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów, realizacja uprawnień wynikających z ww. umów, założenie Konta Klienta, korzystanie z Formularza Zamówienia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. subskrypcja biuletynu informacyjnego (Newsletter) - zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3. marketing bezpośredni – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. prowadzenie ksiąg rachunkowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

  5. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 4. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług cyfrowych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, w przypadku zawierania umowy sprzedaży niepodanie określonych danych osobowych uniemożliwi skuteczne zawarcie umowy.

 5. Zgoda w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.§ 3 Udostępnianie, powierzanie, przechowywanie danych

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom dostarczającym infrastrukturę IT, przewoźnikom, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom prowadzącym działania reklamowe. Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.

 2. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest następującymi okolicznościami:

  1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody poprzez poinformowanie Administratora bądź do czasu skorzystania przez Użytkownika z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do czasu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

  2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy – do czasu zakończenia umowy oraz okresu związanego z jej realizacją (dochodzenie roszczeń, archiwizacja) bądź do czasu skorzystania przez Użytkownika z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do czasu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

  3. w przypadku spełniania obowiązków określonych w przepisach prawa – do czasu zrealizowania obowiązku przez Administratora bądź do czasu skorzystania przez Użytkownika z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do czasu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu trwania takiego interesu bądź do czasu skorzystania przez Użytkownika z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do czasu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

5. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej i innym podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.§ 4 Pliki cookies

 1. Sklep Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 2. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy można podzielić według następujących kryteriów:

  1. ze względu na ich dostawcę:

   1. własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego),

   2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator),

  2. ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:

   1. sesyjne (przechowywane są do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej),

   2. stałe (przechowywane są przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia),

  3. ze względu na cel ich stosowania:

   1. niezbędne (umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

   2. preferencyjne (umożliwiają dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

   3. statystyczne (gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

   4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierają informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe).

 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

  1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne),

  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne),

  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i preferencyjne),

  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies preferencyjne),

  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne),

  6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

 4. Przy pierwszej wizycie na stronie naszego Sklepu Internetowego zwracamy się do Użytkownika o wyrażenie zgody na stosowanie opcjonalnych plików cookies, czyli takich które nie są niezbędne do prawidłowego działania witryny (poprzez kliknięcie pola „Zezwól na wszystkie”). Umożliwiamy również wyrażenie bądź odmówienie wyrażenia zgody na wykorzystywanie poszczególnych rodzajów plików cookies (poprzez kliknięcie w pierwszej kolejności pola „Spersonalizuj”, a następnie „Odmowa”). Ponadto w każdym czasie Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą „Deklaracji dotyczącej plików cookie” na stronie naszego Sklepu Internetowego bądź za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies innych niż niezbędne. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  1. w przeglądarce Chrome

  2. w przeglądarce Firefox

  3. w przeglądarce Internet Explorer

  4. w przeglądarce Opera

  5. w przeglądarce Safari

  6. w przeglądarce Microsoft Edge

 6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Ads, Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz z usługi Hotjar dostarczanej przez firmę Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie:

  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi,

  2. cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,

  3. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

  4. cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą,

  5. zgodę można wycofać poprzez poinformowanie Administratora w drodze mailowej na adres: sklep@cosoripolska.pl, pocztą tradycyjną na adres Administratora
   ul. Marcelińska 52/4, 60-354 Poznań bądź zaznaczając odpowiednie okienko na koncie Klienta w Sklepie Internetowym. 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, m.in. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji,

  2. rezygnacja przez Użytkownika w drodze mailowej z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach,

  3. jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw, zostaną usunięte,

  4. Z poziomu Konta Klienta założonego na stronie Sklepu Internetowego, Użytkownik może korzystać z zakładki „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, umożliwiającej zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w ramach Konta Klienta w serwisie internetowym – zakładka „Sprostuj albo usuń dane”. 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):

  1. Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

   2. wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  2. Z poziomu Konta Klienta założonego na stronie Sklepu Internetowego Użytkownik może korzystać z zakładki „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, która umożliwia usunięcie danych osobowych podanych w koncie klienta, których podanie nie jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta – zakładka „Sprostuj albo usuń dane”. Funkcja ta umożliwia samodzielne edytowanie i usuwanie danych osobowych przez Użytkownika. Ponadto funkcja ta umożliwia usunięcie ze strony Sklepu Internetowego wszystkich dotyczących Użytkownika danych osobowych poprzez skorzystanie z zakładki „Sprostuj albo usuń dane”, która pozwala na przekazanie prośby o usunięcie konta. 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

  3. Z poziomu Konta Klienta założonego na stronie Sklepu Internetowego, Użytkownik może korzystać z zakładki „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, która umożliwia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zakładka „Sprostuj albo usuń dane”. 1. Prawo dostępu do danych:

  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych, podlegających przetwarzaniu przez Administratora. 1. Prawo do sprostowania danych:

  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Administratora lub z poziomu Konta Klienta założonego na stronie Sklepu Internetowego. Użytkownik może skorzystać z zakładki „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, dającej możliwość poprawienia danych osobowych podanych w koncie klienta – zakładka „Sprostuj albo usuń dane”. Funkcja ta umożliwia samodzielne edytowanie i usuwanie danych osobowych przez Użytkownika. 1. Prawo do przenoszenia danych:

  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  2. Z poziomu Konta Klienta założonego na stronie Sklepu Użytkownik może korzystać z zakładki „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, która umożliwia pobranie danych osobowych, w tym również dotyczących adresów, oraz danych zamówienia – zakładka „Przenoszenie danych”. 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub z poziomu Konta klienta – poprzez wybranie odpowiedniego okienka aktywnego na koncie klienta w Sklepie Internetowym.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Profilowanie

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. W związku z powyższym, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, jednak decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Cyfrowych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być m.in. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, wyświetlanie spersonalizowanych reklam, dokonywanie automatycznej oceny, jakimi Produktami osoba odwiedzająca może być zainteresowana, przedstawienie dobranej w ten sposób oferty.

 3. Mimo profilowania to Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

 4. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika.

 5. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób skutków prawnych lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie. Każdorazowa zmiana Polityki publikowana jest dostępna pod adresem: https://cosoripolska.pl w zakładce "Polityka prywatności" z wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed datą wprowadzenia zmian.

 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym obowiązują przepisy RODO oraz przepisy prawa polskiego.

 5. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Polecamy weryfikację tych podmiotów we własnym zakresie.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania